Εναλλακτικοί Μεθόδοι Επίλυσης Διαφορών Διαμεσολάβησης, Διαιτησία, Κριτική Διαδικασία σε Οικοδομικά κλπ. Συμβόλαια